Yakarı


Bu yazıyı hiç olmazsa birkaç kardeşim faydalanır diye hazırlamaya çalıştım. Her zaman olduğu gibi yine (el ismetü lillahi vahdeh = Kusursuzluk Allaha mahsustur) diyerek başlayayım istedim yazıma. Bunca emeğime karşılık bu yazıyı sindire sindire okuyarak gereğini yerine getirmeyen özellikle evli olan karı kocaların ikisinin de kaynanası ölsün. Sanırım sözlerim anlaşılmıştır.(Garibin ahı, Tahttan indirir şahı) Ona göre;


                Yazının kopyasını bilgisayarınıza alarak gerekeni yapmalısınız.
                Kuranda salat ve zekât, birlikte peş peşe 25 civarında yer almaktadır. Bunları birbirinden ayırmak adeta imkânsızdır. Bunlar et ve kemik gibidir. Salat yoksa zekât yoktur.


“Yalnız şunu hatırlatmak gerekir hocası hacısı hep şekilli ibadet, zamanlı dua olan salat konusunda (Kendilerinden bir şey talep edilmediği için) görünüşte oldukça titiz olmalarına rağmen Zekâta gelince hiçbir hutbede kıyısından köşesinden geçilmiyor. Toplumu alım eli var da verim eli olmayan bir ucubeye benzettiler.


                Peygamberimizin iki üç defa dört iki üç defada sekiz rekât kıldığı teravi namazını zamlandırıp yirmi rekâta çıkaranlar bu karmaşada zekâtı unuttular. İşin ucunda, uhdelerinde olan dünya malından ayrılma olunca zekâttan uzak durmayı yeğlediler.”

                Bize göre, kurandan anladığımız, salat ve zekât dinin hepsidir. Bütün peygamberler salat ve zekâtla görevlendirilmişlerdir. 


                Diğer bir ifade şekli 
                emrun bil maruf ve nehyin anil munkerdir.= İyiliği emretmek kötülükten uzaklaşmak 
                Bir başka ifadeyle 
                (amenu ve amilussalihat = Daha iyi, güzel, doğruya değiştiren, dönüştüren amellerdir. 
Kendini, başkalarını, insanlığı, Rabbilalemine, evrensel ilkelere, güzele, doğruya ve hakk olana dönüştüren, ıslah eden amellerdir. Asıl iyilik yani, EL BİRR (İman, ibadet ve ahlâka ilişkin bütün iyilikleri ifade eden bir terimdir.) olan amellerdir.
                Bunlar, fedakârlık gerektiren, sabırla başarılan her âlemi de cennetleştiren amellerdir.
Amelus salihat, haseneden, iyilik, yardım ve güzelliklerden farklıdır. Değişim ve dönüşüm oluşturmasıyla ve fedakârlık gerektirmesiyle, sabrı cemille, muttaki olmakla farklılaşmaktadır.
                Salat ve zekâtı icra edenlere kuran muslih ve Muhsin (yani ıslah eden ve en iyisini yapan)demektedir.
                Eğer izin verirseniz Namazdan başlayalım;


                EZAN VE KAMET 


                Ezan kifaye üzerine Sünnet-i müekkede dir. Sabah ezanlarında Felahlardan sonra Essalatü hayrun Mine’n- nevm Sözü yine iki kez söylenir. Ezanda Kamet gibi okunur. Yalnız Ezanda Kad kameti’s Salah kısmı olmaz.
                Evinde tek başına namaz kılan kimse ezan ve kamet getirmemiş olsa bir beis yoksa da ikamet getirmesi daha iyidir. Mahallede cemaatle namaz kılanların ezan ve ikametleri evdeki namazlar için yeterli olur.
                Namaza başlarken Allahu Ekber sözünü en azından kendi duyacak bir sesle söylemesi gerekir.
                Kamet, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan benzeri sözlerdir. İster cemaatle, isterse tek başına kılınsın, erkeklerin her farz namazdan önce kâmet getirmeleri sünnettir. Kamet getirmek namazın dışında bir sünnettir, getirildiğinde sevap kazanılır, getirilmediğinde sevaptan mahrum kalınır.
                Kamet ezana göre daha hızlı okunur. 
                Ezan ile kametin arasının bir miktar ayrılması gerekir. Ezan ile kamet arasında sünnet bulunmayan akşam namazında, ezan okunduktan sonra Fatiha suresini okuyacak kadar beklemek uygun olur.
                Bir camide, cemaatle vaktin namazı kılındıktan sonra, yeni bir cemaat oluştuğunda, aynı vakit namazının, cemaatle veya tek başına kılınması halinde, tekrar ezan ve kâmet okunmasına gerek yoktur.


                EZAN VE KAMET SÖZLERİ VE ANLAMI:


"Allah-ü Ekber" = (Allah en büyüktür) (4 kere),
"Eşhedü en lâ ilâhe İllallah" = (Şahitlik ederim ki Allah`tan başka ilah yoktur) (2 kere),
"Eşhedü enne Muhammed en Rasulullah" = (Şahitlik ederim ki Muhammed Allah`ın elçisidir) (2 kere),
"Hayye ale`s-salâh" = (Haydi namaza) (2 kere),
"Hayye ale`l-felâh" = (Haydi kurtuluşa) (2 kere),
"Kad Kâmeti`s Salâh" = (Namaz başladı) (2 kere),( Bu kısım ezanda yoktur)
"Allâh-ü Ekber" = (Allah en büyüktür) (2 kere),
"Lâ ilâhe İllallah" = (Allah`tan başka ilâh yoktur) (1 kere).

                En iyi dua örnekleri Kur’ân’da bulunmaktadır. Kur’ân’da dua sözleri içeren 200 civarında âyet mevcuttur.

                FATİHA`DAN (“açan, açılacak şeylerin başıdır.”) BAŞLAYALIM.

                Başlayalım ama bu duaların Türkçesini hafızanıza nakşetmedikten sonra, daha açık bir ifadeyle anlamlarını bilmeden namazda okunursa o namaz değil Avamın tabiriyle eğil eğil kalk, kabul eder hak dendiği gibi bir ibadet olur. 
                Yüce rabbim( Nisa 43) “içkili olanların ne dediğini bilecek duruma gelmeden namaza yanaşmasın.” dediğine göre inançlı olan birinin namazda ne dediğini bilmemesinin bir sarhoştan ne farkı olur diye düşünüyorum. Onun için namazın hakkını vermek istiyorsan duaların da Türkçesini öğrenerek  seni Yaradan’a biraz daha yaklaş. Allah yardımcınız olsun.

Elhamdu lillâhi rabbil`alemin. 
Hamd, âlemlerin Rabbi, 
Errahmânir`rahim. 
Merhametli olan, merhamet eden ve 
Mâliki yevmiddin. Din Günü`nün sahibi olan Allah`a mahsustur.
İyyâke na`budu ve (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve 
iyyâke neste`în, yalnız senden yardım dileriz. 
İhdinessırâtel mustakîm. Bizi doğru yola, 
Sırâtellezine en`amte aleyhim nimete verdirdiğin kimselerin,
ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Sapmayan ve gazaba uğramayanların, yoluna eriştir.


TOPLU OLARAK SÖYLEMEK İCAP EDERSE 


Âlemlerin Rabbi, Din Gününün sahibi, merhametli ve merhamet eden, Yüce rabbim Hamd ve her türlü övgüler sana mahsustur. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dilerim. Bizi, sapmayanlar ve gazaba uğramayanlarla, nimet verdirdiğin kimselerin, gitmiş olduğu doğru yola, eriştir yüce rabbim.
                Fatiha suresinde, önce Allah veciz bir şekilde niteleniyor. 
                Sonra da 
                Tevhîd( La ilahe illallah) ilkesini özümsemiş bir kul olarak insanlığın en çok muhtaç olduğu hidayeti [doğru yola ulaşmayı] samimiyetle dileyenlere eşsiz üsluptaki ifadesiyle ne yapmaları gerektiğini tarif eden Müslümanların en çok okudukları dua metnidir. 
                Fatiha’dan sonra en çok okunan dua ise, yine bir Kur’ân ayeti olan,


                (BAKARA/201) AYETİNİN MEALİNİN İFADEDİR.
Rabbena âtinâ fid`dünyâ haseneten = Yüce Rabbim! Bize dünyada iyilik ve güzellik
Ve fil`âhireti haseneten = Ahirette de iyilik, güzellik ver.
Ve gınâ azâbennâr. = Bizi ateş azabından koru.
Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. = Ey Rabb ‘im, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle Muamele eyle.


                İBRAHİM SURESİ/41


Rabbenâğfirlî = Ey bizim Rabb ‘imiz! Beni ve de
Ve li-vâlideyye = anamı ve babamı
Ve lil-mü`minîne = ve bütün müminleri.
yevme yekumü`l hisâb. = hesap gününde bağışla
Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.= Ey Rabb’ım merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle Muamele eyle.


                FELAK VE NAS SURELERİ SIĞINMA SURELERİDİR
                FELAK SURESİ


Gün ağarması. Kur’an-ı Kerim’in 113. suresinin adı. Tan zamanı, subh, fecir.(felâk/1-5)
Bismillahirrahmânirrahîm= Rahmân ve Rahîm olan Allah`ın ismiyle.
1- Kul e`ûzü birabbil felâk = De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine, 
2- Min şerri mâ halak = Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab = Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4- Ve min şerrinneffâsâti fil`ukad = o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden 
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased = ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"


                NAS SURESİ


                Açıklık, açık ve kesin yargı. İnsanlar, halk, herkes. Yardımcı, yardım eden (Allah’ın kulu).
Nas Suresi, Mekke`de nazil olmuştur. 6 ayettir.Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de bir sure ismidir.

1. Kul e`uzü birabbinnâsi. = De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2.Melikinnâsi. = İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hâkimine),
3.İlâhinnâs. = İnsanların İlahına.
4.Min şerril vesvâsil hannâs. = O sinsi vesvesenin şerrinden,
5.Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. = O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.
6.Minelcinneti vennâs. = Gerek cinlerden, gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah`a sığınırım!

                AÇIKLAMALAR:
                “CİNN ve İNSTEN, insanların akıllarında, sinsice kötülük fısıldayan hannasın kötü fısıltılarının şerrinden, insanların ilâhına, insanların hükümdarına ve insanların rabbine sığınırım” de! (nas/1-6)
                Hannâs= Geri kalmak, sıkılmak, daralmak anlamındaki hunûs kökünden mübalağa sıfatıdır. Geri kalan, kötülüğe sürüklemek için insanı arkasından izleyip döne döne vesvese veren, Allah anıldığı zaman sıkılan şeytan ve şeytan ruhlu insandır.
                EN-NAS = insanlar, halk demektir.
                VESVÂS = Vesvese veren anlamında isimdir, mastarı VİSVÂS`TIR. işi gücü vesvese vermek olduğundan şeytana vesvâs denmiştir.

                KUNUT`UN KELİME ANLAMI 


                Divana durmak, saygı duruşunda bulunmak, taat, huşu, sükût, kıyamda durmak manalarına gelmektedir.
                Taat = Allah`ın buyruklarını yerine getirme, ibadet etme.
                Huşu =  Alçak gönüllülük. Tanrı’ya boyun eğme, gönlü korku ve saygı ile dolu olma 
                Sükût = Susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik.
                Kıyam = Kalkma, ayağa kalkma, ayakta durma: 
                Kıyam etmek = Kalkmak.
                Kıyamda olmak: Ayakta bulunmak
Birine saygı maksadıyla ayağa kalkma: Tevazuundan her gelene kıyam eder.
Namazın ayakta kılınan kısmı: Kıyamda okunacak dua.
Kunut dini bir terim olarakta dini bir kavram olarak, namazda rükûdan önce veya sonra ayakta dua etmeyi ifade eder.


                KUNUT DUALARI 


Adı üzerinde duadan ibarettirler. Bütün olarak Kur-an`ı Kerimde ayet olarak bulunmazlar. 
Bu yüzden namazlarda zammı sure yerine okunmazlar. Fakat içindeki lafızların parça parça Kur-an`da geçtiği yerler vardır. Fakat bu yine de onlara surelerden bir parça yani ayet olma hükmü kazandırmaz.


                KUNUT DUALARI: BELA VE MUSİBET ANLARINDA OKUNMAKTADIR. 


Ayrıcı Hanifi mezhebinde olanlar vitir namazının son rekâtında rukuya gitmeden tekbir alarak kıyamda okumaktadırlar. Okunması vaciptir, sehven terki halinde sehiv secdesi gerekmektedir.
Kunut duaları ayet değildir. Bu yüzden bu duaları bilmeyenler dua mahiyetindeki ayetleri veya ezbere bildikleri herhangi bir duayı okuyabilirler.
                KUNUT I


Allahümme innâ nesteînüke = Allahım! Sen`den yardım isteriz,
ve nestağfirüke ve nestehdîke.= günahlarımızı örtmeni isteriz, bizi yoluna kabul etmeni umarız.
Ve nü`minü bike ve netûbü ileyke.= Sana inanırız, Sana tövbe ederiz.
Ve netevekkelü aleyke = Sana inanır, sana yönelir ve seni kendimize vekil ederiz.
Ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürük= Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen`i hayır ile överiz.
Ve lâ nekfürük= Nankör olmayız.
Ve nahleu ve netrükü men yefcürük.= Sana karşı günah işleyenle ilişkimizi keser, onu terk ederiz.”

KUNUT II


Allahümme iyyâke na`büdü= Rabbim! Bizler sadece sana kulluk ederiz.
Ve leke nüsallî ve nescüdü = Ancak sana secde eder ve namazı yalnızca Sen’in için kılarız.
Ve ileyke nes`â ve nahfidü = Biz sadece sana koşarız. Yalnızca bizi sana yaklaştıracak olan şeyleri kazanmak için uğraşırız
nercû rahmeteke = Rahmetinin devam etmesini ve bollaşmasını dileriz.
Ve nahşâ azâbeke = Biz senin Azabından korkarız,
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.= şüphesiz ki Sen’in azabın inançsızlara ve kâfirlere ulaşır.

                Vitir namazında okunan
                BU İKİ DUAYI EZBERLEYEMEYENLER 


                Bakara, (2/201) duasını da okuyabilir
Rabbena âtinâ fid`dünyâ haseneten = Yüce Rabbim! Bize dünyada iyilik ve güzellik,
Ve fil`âhireti haseneten = Ahirette de iyilik, güzellik ver.
Ve gınâ azâbennâr. = Bizi ateş azabından koru.
Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. = Ey Rabb ‘im, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.
                BUNU DA BİLMEYENLERİN 


üç defa; “Allâhümmağfirlî (Allah’ım beni bağışla)” 
veya üç defa; “Ya Rabbî (Ey Rabbim)” demeleri câizdir.

                MAUN SURESİ BİR ÖZ ELEŞTİRİ SURESİDİR


Era`eytellezî yükezzibü biddîn.= (Ey Muhammed!) Dini yalan sayanı gördün mü?
Fezâlikellezî, yedu`ulyetîm. = Öksüzü kakıştıran, İşte odur yetimi itip kakan;
Ve lâ yehüddü alâ ta`âmilmiskîn. = yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. 
Feveylün lilmüsallîn. = Vay o namaz kılanların haline ki:
Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. = Onlar kıldıkları namazda dualarında gâfildirler.
Ellezîne hüm yürâûne. = Onlar riyaya sapandır/gösteriş yaparlar.
Ve yemne`ûnelmâ`ûn.= Ve onlar, kamu hakkının yerine ulaşmasına/zekâta/yardıma/iyiliğe engel olurlar.”

                FİL SURESİ :


Bismillahirrahmânirrahîm.= Rahmân ve Rahîm olan Allah`ın ismiyle.
1- Elem tera keyfe fe`ale rabbüke biashâbilfîl= Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
2- Elem yec`al keydehüm fî tadlîl = Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? 
3- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl = Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. 
4- Termîhim bihicâratin min siccîl =Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.
5- Fece`alehüm ke`asfin me`kûl = Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

                KUREYŞ SURESİ


Bismillahirrahmânirrahîm.= Rahmân ve Rahîm olan Allah`ın ismiyle.
1 -Li`î lâfi Kurayş`in = Kureyş`e imkan sağlandığı için, 
2 - Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf= Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
3- Felya`büdû rabbe hâzelbeyt= Hiç olmazsa onun için bu Beyt`in (Kabe`nin) Rabbine kulluk etsinler!
4- Ellezî et`amehüm min cû`in ve âmenehüm min havf= Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

                KEVSER SURESİ


Bismillahirrahmânirrahîm.= Rahmân ve Rahîm olan Allah`ın ismiyle.
1- İnnâ a`taynâkel kevser= Muhakkak Biz, sana Kevser’i verdik.
2- Fesalli lirabbike venhar= Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
3- İnne şânieke hüvel`ebter= Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

                KAFİRUN SURESİ


Bismillahirrahmânirrahîm.Rahmân= ve Rahîm olan Allah`ın ismiyle.
1-Kul yâ eyyühel kâfirûn De ki: Ey kâfirler,
2-Lâ a`büdü mâ ta`büdûn =Tapmam o taptıklarınıza!
3-Velâ entüm âbidûne mâa`büd=Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.
4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm =Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a`büd =hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
6- Leküm dînüküm veliye dîn= Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!

                NASR SURESİ 


Bismillahirrahmânirrahîm.= Rahmân ve Rahîm olan Allah`ın ismiyle.
1- İzâ câe nasrullahi velfeth= Allah`ın yardımı ve fetih geldiğinde,
2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ= insanları bölük, bölük Allah`ın dinine girerlerken gördüğünde.
3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ= Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

                TEBBET SURESİ


Bismillahirrahmânirrahîm.= Rahmân ve Rahîm olan Allah`ın ismiyle.
1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb=Ebu Leheb`in iki elinde kurursun, kururdu da
2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb =Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
3- Seyeslâ nâren zâte leheb=O, bir alevli ateşe yaslanacak.
4- Vemraetühû hammâletelhatab=Karısı da odun hamalı olacak!
5- Fî cî dihâ hablün min mesed= Boynunda hurma lifinden bir ip olduğu halde.

                İHLAS SURESİ 


Kur`an`ın 112. suresidir. Mekke`de indirilmiştir. 4 ayetten oluşmaktadır. İhlâs Suresi, Kur`an`ın en kısa surelerinden biridir ve tevhid inancının en kısa ve öz ifadesi olarak kabul edilir. 
Bismillahirrahmânirrahîm.= Rahmân ve Rahîm olan Allah`ın ismiyle.
1 - Kul hüvellâhü ehad= De ki; O Allah bir tektir.
Allâhüssamed= Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O`na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
Lem yelid ve lem yûled= Doğurmadı ve doğurulmadı
Ve lem yekün lehû küfüven ehad= O `na bir denk de olmadı.

                AYETE’L-KÜRSİ 


Bakara suresinin 255.ayetidir. Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i kerimedir. Bu sureyi Allahü la olarak isimlendirmek çok yanlışmış meğer. Bende bu şekilde ifade ediyordum. Meğer Allah yoktur suresi diye isimlendiriyormuşum bilmeden. Bilmeyince demek ki insan çam devirebiliyormuş. Ayet-el Kûrsi’de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime’de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere on yedi yerde Allahu Teâlâ’nın İsmi geçmektedir. Yatmadan okuyana Allahu Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.

Bismillahirrahmânirrahîm.= Rahmân ve Rahîm olan Allah`ın ismiyle.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te`huzühu sinetün velâ nevm,= Allah`dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil`ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi`iznih,= Göklerdeki ve yerdeki herşey O`nundur. O`nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
ya`lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,= Onlar ise, O`nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
velâ yü-hîtûne bi`şey`im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel`ard,= O`nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.= ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

                SÜPHANEKE DUASI


Sübhânekellâhümme = Allah`ım! Sen eksik sıfatlardan berisin(Uzaksın).
ve bi hamdik= Hamd( övgüler) sanadır
ve tebârakesmük= Seni daima böyle tenzih eder ve överim.
ve teâlâ ceddük= Senin adın mübarektir.
(vecelle senâük)= bölümü sadece cenaze namazlarında (ve teâlâ ceddük`ten sonra) eklenerek okunur. Varlığın her şeyden üstündür.
ve lâ ilâhe ğayrük.= Senden başka ilah yoktur.

                ET-TAHIYYÂTÜ


Et-tahıyyâtü =Bütün dualar
lillâhi =Allah içindir
vessalevâtü=Bütün övmeler, Senalar
vettayyibât.= Bedeni ve mali ibadetler
Esselâmü =Selam (Kurtuluş dua)
Aleyke=Senin üzerinedir.
eyyühen-Nebiyyü= Ey peygamber
ve rahmetullâhi= Ve Allahın rahmeti
ve berakâtüh,=Ve onun bereketi
Esselâmü =Selam ( Kurtuluş,Dua)
aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.=Bizim ve iyi amelli kullarının üzerine olsun
Eşhedü = Ben şahadet ederim
en lâ ilâhe =Başka hiçbir ilah(kendisine ibadet edilecek bir varlık)olmadığına
illallâh= Ancak Allahın olduğuna
ve eşhedü = Ve yine şahadet ederim
enne Muhammeden = Muhakkak Hazreti Muhammedin
abdühû ve Rasûlühü.=Onun kulu ve resulü olduğuna

 

                            Not: Salat kelimesini görür görmez bu kelimenin tek anlamının  namaz olduğunu sananlar şöyle

bir araştırırlarsa bu kelimenin sadece namaz anlamına gelmediğini görürler.

SALAT’IN 1. ANLAMI: Rahmet, Yardım, Destek, arka çıkmak, sorunu üslenmek

SALAT’IN 2. ANLAMI: Şekilli ibadet, vakitli dua (Namaz)

SALAT’IN 3. ANLAMI: Şekilsiz ve vakitsiz dua Namaz haricinde yaptığımız dualardır.
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 689

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.