• Ana Sayfa
  • »
  • Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu (1949 - .... )

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu (1949 - .... )


1949 yılında Adana`nın Kozan kazasında doğdu. 1967`de liseyi, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsü`nden "Fırka-i İslâhiye ve Kozan" isimli lisans tezini hazırlayarak mezun oldu. 1974 yılında aynı üniversitede Yeniçağ Tarihi Kürsüsü`nde asistan, 1978 yılında "XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu`nda İskân Siyâseti" konulu doktora tezi ile doktor oldu. 1982`de Yardımcı Doçent, Nisan 1983`te de "Osmanlı İmparatorluğu`nda Menzil Teşkilâtı ve Yol Sistemi" isimli doçentlik tezini hazırlayarak doçentliğe yükseldi. 1983-84 öğretim döneminde bir yıl süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 41. maddesi uyarınca Elâzığ Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü`nde görev yaptı. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü`ne geçti. 20 Mart 1989`da "XVI. Yüzyılda Sosyal, Ekonomik ve Demografik Bakımdan Balkanlar`da Bazı Osmanlı Şehirleri" konulu takdim tezi ile profesörlüğe yükseldi. Aynı tarihlerde Türk Tarih Kurumu asıl üyesi seçildi. 

1989 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı`na tayin edildi ; 17 Aralık 1990`da da Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. Bu sırada, Osmanlı Arşivi`nin otomasyonunu başlattı. Bu görevinden 2 Mart 1992`de istifa etti ve Marmara Üniversitesi`ndeki görevine döndü. 26 Ağustos 1992 tarihinde Rektör yardımcısı oldu. 23 Ekim 1992`de Rektör vekili ve Kasım 1992`de tekrar rektör yardımcılığında bulundu. Bu görevdeyken 21 Eylül 1993`de Türk Tarih Kurumu Başkanlığı`na getirildi. Bu görevi 23 Temmuz 2008 tarihine kadar sürdürdü.

Tarih Kurumu Başkanlığından sonra Gazi Üniversitesi’nde Strateij Araştırmalar Merkezi Müdürü olarak görev yaptı.

28 Ocak 2011 tarihinde törenle MHP`ye katıldı. Genel seçimlerde Kayseri`den MHP Milletvekili seçildi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

a) Basılmış Kitaplar
1- Ahmed Cevdet Paşa, Ma‘rûzât, İstanbul 1980, V-XV+270 s., 16 belge, 3 harita.

2- XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu`nun İskân Siyâseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988, VII-XX+179 s., 2 harita (İkinci baskı).

3- Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller), PTT Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 2002.

4- Osmanlı Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1991 (Dördüncü baskı).

5- Başlangıçtan 1774`e Kadar Osmanlı Tarihi, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi ( Bir heyetle beraber), İstanbul 1982.

6- 90 Numaralı Mühimme Defteri, İstanbul 1994 (Bir heyetle beraber).

7- Türk Tarihinde Ermeniler, Ankara 2001 (Prof.Dr. A. Süslü, Prof.Dr. F.Kırzıoğlu, Prof.Dr. R.Yinanç ile beraber).

8- Ermeni Tehciri ve Gerçekler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2001.

9- Facts On The Relocation of Armenians. 1914-1918, Ankara 2002.

10- Ermeniler: Sürgün ve Göç, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2004.

11- Anadolu`da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453-1650), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2009.
www.anadoluasiretleri.com

b) Makaleler :

1- "Midhat Paşa`nın Necid ve havalisi ile ilgili birkaç lâyihası", Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı 3 (İstanbul 1973), s. 149-176.

2- "Fırka-i İslâhiye ve Yapmış olduğu iskân", Tarih Dergisi, Sayı 27 (İstanbul 1973), s. 1-20.

3- "Teselya Yenişehri ve Türk eserleri hakkında bir araştırma", Güney-doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sayı 2-3 (İstanbul 1974), s. 89-100.

4- "Bombay şehbenderi Hüseyin Hasib`in 1876 tarihli bir mektubu", Türk Kültürü Dergisi, Sayı 136-138 (Ankara 1974), s. 259-265.

5- "Batı Trakya Türk Basınından seçmeler", Türk Kültürü Dergisi, Sayı 159 (Ankara 1976), s. 29-37.

6- "Şer‘iyye Sicilleri`nin Toplu Kataloğuna Doğru, Adana Şer‘iyye Sicilleri", Tarih Dergisi, Sayı 30 (İstanbul 1976), s. 99-108.

7- "Greec Policy and the Ottoman State, 1885-1918", Dış Politika (Foreign Policy) Dergisi, V/1-2 (Ankara 1977), s. 47-57 (Aynı makale "Yunanistan`ın Osmanlı Devleti`ne karşı takip ettiği siyaset (1885-1918)" adı altında Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 6 (İstanbul 1980), s. 14-25`de Türkçe olarak da yayınlanmıştır).

8- "Tapu-Tahrir Defterlerine göre XVI. Yüzyılın ilk yarısında Sis (=Kozan) Sancağı", Tarih Dergisi, Sayı 32 (İstanbul 1979), s. 819-892+1041-1046.

9- XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu`nun iskân siyâsetinde Derbendlerin yeri", Millî Eğitim ve Kültür, Sayı 6 (Ankara 1980), s. 95-102.

10- "Osmanlı İmparatorluğu`nda Menzil Teşkilâtı hakkında bazı mülâhazalar", Osmanlı Araştırmaları (The Journal of Ottoman Studies), Sayı II, İstanbul 1981, s. 123-132.

11- "Ahîlik ve Adana Esnaf Teşkilâtı", Türk Kültürü ve Ahîlik, İstanbul 1986, s. 197-201.

12- "Kendi Kaleminden Ahmed Cevdet Paşa", Ahmed Cevdet Paşa Semineri Bildirileri, İstanbul 1986, s. 1-6.

13- "Ma‘rûzât ve Tezâkir`de Mustafa Reşid Paşa ve Tanzimat Erkânı", Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri, Bildiriler, Ankara 1987, s. 25-29.

14- "Binbaşı İsmail Hakkı Bey`in Kaşgar`a dâir eseri", Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı 13 (İstanbul 1987), s. 521-549.

15- "Hatay ve Yöresinde Türk Aşiretlerinin Yerleştirilmesi", Türk Kültürü Dergisi, Sayı 296 (Ankara 1987), s. 11-14.

16- "XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Gaziantep ve Yöresindeki Türk Aşiretlerinin Yerleştirilmesi", Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, Erol Güngör`e Armağan, Ankara 1988, s. 109-112.

17- "Abbas Ağa",Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 1988, I, 20-21.

18- "Abdülkerîm-i Keşmîrî", DİA, I, İstanbul 1988, s. 252-253.

19- "Adana", DİA, I, İstanbul 1988, s. 349-353.

20- "Adıyaman", DİA, I, İstanbul 1988, s. 377-379.

21- "Adile Hatun", DİA, I, İstanbul 1988, s. 382.

22- "Ağrı", DİA, I, İstanbul 1988, s. 479-481.

23- "Tarih Boyunca Kozan", Kozan Yıllığı, İstanbul 1988, s. 3-19.

24- "Osmanlı Devlet Teşkilâtı", Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, İstanbul 1989, s. 312-453.

25- "XVI. Yüzyılda Sosyal, Ekonomik ve Demografik Bakımdan Balkanlar`da Bazı Osmanlı Şehirleri", Belleten, LIII/207-208 (Ankara 1989), s. 637-681.

26- "Ahmed el-Mücahid", DİA, II, İstanbul 1989, s. 109.

27- "Alâeddin Halacî", DİA, II, İstanbul 1989, s. 330.

28- "Turkish settlement in Rumelia (Bulgaria) in the 15 th and 16 th centuries : town and village population", International Journal of Turkish Studies, vol 4/2 (İstanbul 1990), s. 23-40.

29- "Kuruluşundan Günümüze Bulgaristan`da Türk Nüfusu", Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, Bildiriler, Marmara Üniversitesi, İstanbul 1989.

30- "Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Bazı Anadolu Şehirlerinde Demografik Yapı", Yakın Tarihimizde Van Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler, Ankara 1990, s. 215-222.

31- "Anadolu, Osmanlı Hakimiyetine geçişi", DİA, III, İstanbul 1991, s. 116-117.

32- "Anadolu, Ulaşım ve Yol Sistemi", DİA, III, İstanbul 1991, s. 127-128.

33- "Arapkir", DİA, III, İstanbul 1991, s. 328-329.

34- "Ardahan", DİA, III, İstanbul 1991, s. 350.

35- "Asir", DİA, III, İstanbul 1991, s. 482-484.

36- "At", DİA, IV, İstanbul 1991, s. 28-31.

37- "Bagras", DİA, IV, İstanbul 1991, s. 450-451.

38- "Bağdad", DİA, IV, İstanbul 1991, s. 433-437.

39- "Kosova Savaşı", I. Kosova Zaferinin 600. Yıldönümü Sempozyumu , 26 Nisan 1989, Ankara 1992, s. 29-33.

40- "Basra", DİA, V, İstanbul 1992, s. 112-114.

41- "Başhalife", DİA, V, İstanbul 1992, s. 130.

42- "Batı Trakya", DİA, V, İstanbul 1992, s. 144-147.

43- "Bayram Paşa", DİA, V, İstanbul 1992, s. 266-267.

44- "Belen", DİA, V, İstanbul 1992, s. 403-404.

45- "Bulgaristan", DİA, VI, İstanbul 1992, s. 396-399.

46- "Cebel-i Bereket", DİA, VII, İstanbul 1993, s. 185-186.

47- "Cerrah Mehmed Paşa", DİA, VII, İstanbul 1993, s. 415.

48- "Cevdet Paşa", DİA, VII, İstanbul 1993, s. 443-450.

49- "Cisr-i Mustafa Paşa", DİA, VII, İstanbul 1993, s. 33-34.

50- "Cürm ü Cinayet", DİA, VII, İstanbul 1993, s. 138-139.

51- "Çirmen", DİA, VII, İstanbul 1993, s. 341-342.

52- "Les récents développements Archivistiques en Turquie et les archives Ottomanes", Les Villes Arabes, La Demographie Historique et la Mer Rouge a l`Epoque Ottoman, Actes du le Symposium İnternational d`Etudes Ottomanes, Tunus-Zaghouan 1994, s. 67-72.

53- "Klâsik Dönemde Osmanlılarda Haberleşme ve Yol Sistemi", Çağını Yakalayan Osmanlı, Osmanlı Devleti`nde Modern Haberleşme ve Ulaştırma Teknikleri, İstanbul 1995, s. 13-21.

54- "Fatih Devri`nde Osmanlı Devleti`nde Sosyal Hayat", İstanbul Armağanı, Fetih ve Fatih, İstanbul 1995, s. 91-103.

55- "Osmanlı Belgelerine Göre Türk-Etrâk, Kürd-Ekrâd Kelimeleri Üzerine Bir Değerlendirme", Belleten, LX/227 (Ankara 1996), 139-146 (26 Belge ile birlikte) ; Aynı makale ingilizcesi : "The Evaluation of the Words Türk-Etrâk, Kürd-Ekrad as the Appear in the Ottoman Documents", Belleten, LX/227 (Ankara 1996), 147-154.

56- "Osmanlılarda Nevruz Kutlamaları", Nevruz ve Renkler, Türk Dünyasında Nevruz İkinci Bilgi şöleni Bildirileri (Ankara, 19-21 Mart 1996), Ankara 1996, s. 183-188.

57- "Sosyal ve Kültürel Yapılanma Açısından Alınması Düşünülen Tedbirler", Doğu ve Güneydoğu Anadolu`da Terör Sorununun Milli Güç Unsurları Açısından İncelenmesi ve Alınması Gereken Tedbirler Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, 14-16 Mayıs 1997), İstanbul 1997, s. 149-159.

58- "Ahmet Cevdet Paşa ve Ma‘rûzâtı", Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895) Sempozyumu Bildirileri (9-11 Haziran 1995), Ankara 1997, s. 247-251, 253-254, 255, 257-259.

59- Tarih Çevirme Klavuzu, "Sunuş", Ankara 1997, s. VII-VIII.

60- Egede Temel Sorun, Egemenliği Tartışmaları Adalar : "Sunuş", Ankara 1998, s. VII-VIII.

61- "Anadolu İskânında Urfa ve Çevresi", Türk Kültüründe Karakeçililer Uluslararası Bilgi şöleni Bildirileri (Şanlıurfa-3 Haziran 1999), Ankara 1999, s. 21-26.

62- Türk-Rus İlişkilerinde 500 Yıl, 1491-1992, "Sunuş", Ankara 1999, s. V-VI.

63- "Kıbrıs`ın Alınmasından Sonra Ada`ya Yapılan İskânlar ve Kıbrıs Türklerinin Menşei", Rauf Denktaş`a Armağan, Ankara 2000, s. 208-219 (Doç.Dr. M. Âkif Erdoğdu ile beraber).

64- "Adana Tarihçesi", Efsaneden Tarihe, Tarihten Bugüne Adana : Köprübaşı, haz. Erman Artun-M. Sabri Koz, Yapı Kredi Yayını, İstanbul 2000, s. 10-17.

65- "Osmanlı Döneminde Türkiye`nin Nüfus Yapısı ve Aşiretler", Anadolu`da ve Rumeli`de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri (Tarsus-2000), Ankara 2000, s. 137-144.

66- "Kolonizasyon ve Şenlendirme", Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt 4 (Ankara 1999), s. 581-586. Aynı yazı, Yeni Türkiye, Sayı 32 (Ankara 2000), s. 630-635.

67- "Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ve Balkanlar", I. Uluslararası Türkoloji Kongresi Bildirileri (Prizren 12-14 Aralık 1998), Ankara 2001, s. 29-37.

68- "Atatürk ve Tarih", Hava Kuvvetleri Dergisi, Sayı 339 (Ekim 2001), s. 84-89.

69- "Realities Behind the Relacation", The Armenians in the Late Ottoman Period, Edited by Türkkaya Ataöv, Ankara 2001, s. 109-142.

70- "Ermeni Meselesiyle İlgili Birkaç Rus Kaynağı", Yeni Türkiye, Ermeni Sorunu Özel Sayısı, cilt II/37 (Ankara 2001), s. 735-741.

71- "Ermeni Tehciri", Ermeni İddiaları ve Türkiye Sempozyumu Bildirileri, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli 2001, s. 27-48.

72- "Osmanly Türkmen Döwletinde Hökümet we Jemgyyetçilik ulgamlarynyñ kåmilleşmegi we bu kåmilleşmåniñ Türki Halklarynyñ Dünyåsine Tåsiri", Miras, Sayı 3, Aşkabad 2001.

c) Kitap Tanıtımları :

1- Xavier de Planhol, Les fondements géographiques de l`histoire de l`Islam, Paris 1968, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sayı 4-5 (İstanbul 1976), s. 347-355.

2- Nasım Zia, Kıbrıs`ın İngiltere`ye geçişi ve Ada`da kurulan İngiliz İdaresi, Ankara 1975, Tarih Dergisi, Sayı 30 (İstanbul 1976), s. 206-207.

d) Kongre, Seminer ve Sempozyum

1- "Kuruluşundan Günümüze Bulgaristan`da Türk Nüfusu", V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul 1989.

2- "Osmanlılarda Haberleşme Teşkilâtı", Marmara Üniversitesi-Türk Tarih Kurumu seri konferansları, Ocak 1989.

3- "Bulgaristan`da Türk Nüfusu", Bulgaristan`da Türk Varlığı Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi, 22 Haziran 1989.

4- "Batı Trakya Türkleri", Marmara Üniversitesi-Türk Tarih Kurumu seri Konferansları, Aralık 1991.

5- "Osmanlı Döneminde Kıbrıs`ta İskân Politikası", Kıbrıs`ın Dünü-Bugünü Uluslararası Sempozyumu, Kıbrıs, 28 Ekim-1 Kasım 1991.

6- "Osmanlı Arşivi`nin Ukrayna ve Dünya Tarihi Açısından Önemi", Osmanlı İmparatorluğu ve Ukrayna Kongresi, Kiev, 20-26 Ekim 1991.

7- "Les Recent Developpements Archivistiques en Turquie et Les Archives Ottoman" (Türk Arşivciliğinde son gelişmeler ve Osmanlı Arşivi), V. Osmanlı Çalışmaları Sempozyumu, Centr d`Etudes et de Recherches Ottoman, Morisques, de Documentation et d`Infomation (CEROMDI), Tunis-Zaghouan, 25-29 şubat 1992.

8- "Osmanlı İdaresinde Yemen ve Osmanlı Arşivi", San`a-Yemen, 8 Ocak 1992 (Arşivlerarası işbirliği için özel davette San`a Üniversitesi`nde Konferans).

9- "Cevdet Paşa", Türk Tarih Kurumu Konferansları, Ankara, 13 Nisan 1995.

10- "Kanuni Döneminde Osmanlı Devleti`ne Genel Bir Bakış", Kanuni Sultan Süleyman`ın Doğumunun 500. Yıl Paneli, Trabzon, 26-28 Nisan 1995.

11- "Osmanlı Belgelerine Göre Türk-Etrâk, Kürd-Ekrâd Kelimeleri Üzerine Bir Değerlendirme", VII. Uluslararası Osmanlı İmparatorluğu`nun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Sempozyumu, Almanya/Haidelberg, 24-30 Nisan 1995.

12- "Osmanlı Kaynaklarında Nahçıvan", Uluslararası Kaynaklarda Nahçıvan Sempozyumu, Nahçıvan, 10-14 Temmuz 1996.

13- "Otlukbeli Savaşı`nın Türk Tarihindeki Yeri", Otlukbeli Savaşı`nın Yeri ve Önemi Sempozyumu, Erzincan, 11-12 Ağustos 1996.

14- "Osmanlı Döneminde Kıbrıs`ta İskân Politikası", XII. Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Komitesi Sempozyumu, Çek Cumhuriyeti/Prag, 9-13 Eylül 1996.

15- "Türk Tarih Kurumu ve Balkan Araştırmaları", Tarihte ve Güney-Doğu Avrupa : Balkanolojinin Dünü, Bugünü ve Sorunları Uuslararası Sempozyumu, Ankara, 13-14 Kasım 1996.

16- "Türk tarihinin meseleleri ve Türk Tarih Kurumu", Türk Tarihinin Meseleleri Sempozyumu, Kazakistan/Türkistan, 20-28 Mayıs 1997.

181817- "Osmanlı Devleti`nin Doğu Politikası ve Şah İsmail", Şah İsmail ve Onun Devri Uluslararası Konferansı, Azerbaycan/Bakü, 22-27 Eylül 1997.

18- "Osmanlı Döneminde Buhara Hanlığı ve Buhara Elçileri", İnsanlığın Üçbin Yıllık Bilimsel ve Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu, Özbekistan/Hive, 18-20 Ekim 1997.

19- "Türkiye İle Bosna-Hersek İlişkilerinin Tarihi ve Kültürel Boyutu", Türkiye Bosna-Hersek İlişkileri Konferansı, Saraybosna, Zenitsa, 23-27 Kasım 1997.

20- "Batı Türklerinin Dünya Medeniyetine Kazandırdıkları", Türk Medeniyeti : Tarih, Bugünü ve Gelişme Perspektifleri Konferansı, Kazakistan/Almaatı, 21-23 Mayıs 1998.

21- "Türkiye`de Tarih Araştırmaları ve Türk Dünyasıyla İlişkisi", Halkların Birliği ve Ulusal Tarih Yılı Toplantısı, Kazakistan/Almaatı, 2-6 Temmuz 1998.

22- "Osmanlılarda Yönetim", Tarih Boyunca Türklerde Devlet ve Cumhuriyet Ulusal Sempozyumu, Ankara, 23-24 Kasım 1998./Haydelberglin, 12-14 Kasım1999.

23- "Osmanlı Devleti`nde İdarî ve Toplumsal Gelişmeler ve Bunun Türk Dünyası Açısından Değerlendirilmesi", Osmanlı Devleti`nin 700. Yıldönümü Sempozyumu, Kırgızistan/Bişkek, 29 Ekim-3 Kasım 1999.

24- "Osmanlı Devleti`nin Kimliği ve Devlet Anlayışı", Osmanlı İmparatorluğu`nun 700. Yıldönümü Sempozyumu, Almanya/Berlin, 12-14 Kasım 1999.

25- "Türkiye Türkmenleri", V. Dünya Türkmenleri Konferansı, Türkmenistan/ Aşkabad, 22-30 Aralık 1999.

26- "Osmanlı Devleti`nin Rumeli İskânıyla İlgili Toponomik Bir Değerlendirme", Balkanlarda İslâm Medeniyeti Uluslararası Sempozyumu, Bulgaristan/Sofya, 21,23 Nisan 2000.

27- "Osmanlı Deniz Yolları ve Fonksiyonları", XIV. CIEPO Kongresi, İzmir, 18-22 Eylül 2000.

28- "Tarih Boyunca Türkmenlerde İnsana Verilen Önem ve İnsanî Değerler", Cultural Heritage of Turkmenistan : Inner Origins and Present Perspective Uluslararası Konferansı, Türkmenistan/Aşkabad, 10-13 Ekim 2000.

29- "Osmanlı Arşivi", Türk-Moldova Ortak Tarihini Araştırma Sempozyumu, Moldova/Kişinev, 6-8 Kasım 2000.

30- "Bir Türkmen Devleti Olarak Osmanlı Devleti Tarihinin Kaynakları", Türkmenistan Daimî Tarafsızlık : Millî Kökler ve Uluslararası Önemi Kongresi, Türkmenistan/Aşkabad, 8-11 Aralık 2000.

İDARÎ GÖREVLERİ

1- 5 Şubat 1986 tarihinden itibaren Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi`nde Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı`nı yürütmektedir.

2- 14 Temmuz 1989 yılından 17 Aralık 1990`a kadar Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı yaptı.

3- 17 Aralık 1990`dan 1 Mart 1992 tarihine kadar Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. Bu müddet içinde Genel Müdürlüğü vekâleten yönetti.

4- 26 Ağustos 1992`de Rektör Yardımcısı oldu.

5- 23 Ekim 1992`den itibaren Rektör vekili oldu (Rektör`ün vefatı dolayısiyle)

6- 23 Kasım 1992`de Rektör yardımcısı oldu.

7- 21 Eylül 1993 Türk Tarih Kurumu Başkanı oldu.

ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR

1- Rusya Tabiî Bilimler Akademisi Üyesi,

2- Merkezi Moskova`da bulunan "Uluslararası Türk Dünyası Akademisi Yönetim Kurulu üyesi",

3- Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü aslî üyesi,

4- Osmanlı Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu üyesi,

5- Ahilik Araştırma Vakfı İlmî Danışma Kurulu Başkanı,

6- Merkezi Türkmenistan`da bulunan "Beynelmilel Gündoğar Halklarının Medenî Mirasını Araştırma Devlet Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi"dir.

7- CIEPO (Uluslararası Osmanlı öncesi ve Osmanlı Araştırma Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi

  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 416

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.